Skip to main content

Ambulante begeleiding bij psychiatrische,
psychosociale of verslavingsproblemen

    

Begeleiding bij psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen

Ambu SPV Zorgbureau biedt ambulante begeleiding aan mensen die een tijdelijke of langer durende ontregeling ervaren door psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen.

Na een eerste diagnose en behandeling hebben mensen vaak nog behoefte aan begripvolle en professionele begeleiding om hen te helpen hun leven zo goed mogelijk vorm te geven en zo optimaal mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Leren leven met uw “eigen” aard na bijvoorbeeld een diagnose AD(H)D of ASS en volwaardig te participeren in de samenleving terwijl u zich zo totaal mogelijk ontplooit, is soms een moeilijk en langdurig proces.

Ambu SPV richt zich, vanuit de eigen professionaliteit en betrokkenheid, op alle mensen die zowel kortstondig ondersteuning en begeleiding nodig hebben om meer vaardigheden aan te leren die hen helpen zichzelf te ontplooien, als op mensen die lijden aan chronische klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld recidiverende depressies, bipolaire stoornis, stemmingsstoornissen, angst- en paniekklachten, psychotische klachten en verslavingsproblematiek.

Ambu SPV is in het bezit van een ISO HKZ kwaliteitscertificaat.

Voor Wie:

Doelgroepen

Ambu SPV biedt begeleiding aan mensen die door psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblematiek een steuntje kunnen gebruiken om zich zo goed mogelijk te kunnen redden in onze samenleving.

We kijken vooral naar wat u wel kunt, en naar uw motivatie. Ambu SPV is er voor mensen die zich samen met hun naasten, en hulp van de begeleiders vaardigheden eigen willen maken die hen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te leven.

Ambulante begeleiding

Algemene informatie

Soms spelen er in een huishouden verschillende grote problemen naast en door elkaar. 

Er is soms sprake van financiële, relatie- en/of familie, gezondheids- en/of psychische problemen of bijvoorbeeld problemen met verschillende instanties. Daarnaast kunnen er problemen zijn met de opvoeding van eventuele kinderen. Er is dan hulp nodig op meerdere gebieden.

Ambu SPV biedt ambulante begeleiding met diversiteit waardoor begeleiding op maat kan worden geboden.

Ambulante Begeleiding

Soms heeft iemand dan in de thuissituatie hulp nodig, dit wordt ambulante begeleiding genoemd. Een vaste begeleider komt dan bij u thuis. Samen met deze begeleider gaat u kijken, hoe u uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunt vergroten of in stand kunt houden.

(Intensieve) Ambulante Begeleiding

Intensief betekent dat de begeleider veel bij u aanwezig is, bijvoorbeeld gemiddeld 2x per week. Intensief staat óók voor goed samenwerken met eventuele andere hulpverleners en instanties die betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld artsen, maatschappelijk werk, welzijn, gezinsvoogd of school, maar ook werkgevers, UWV en overheden. Ambulant betekent dat begeleiding in de thuissituatie of in de buurt wordt geboden. Begeleiding is doelgericht werken aan de aanwezige hulpvragen.

De begeleiding richt zich meestal op de volgende leefgebieden:

  • Wonen
  • Werken
  • Activiteiten en vrije tijd
  • Leren
  • Sociale en familiecontacten
  • Financiën

Samen met uw begeleider stelt u een zorgplan op waarin wordt beschreven wat uw doelen en wensen zijn

Aanmelding en informatie

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u contact opnemen met Ambu SPV via de mail of u kunt telefonisch contact opnemen met Jan Willem Addink

info@ambuspv.nl
Jan Willem Addink: eerste aanspreekpunt: 06-83034454

Ambulante begeleiders

Ambu SPV biedt ambulante begeleiding met diversiteit waardoor begeleiding op maat kan worden geboden. Maak kennis met ons ambulant team: 

Over/Voor U:

Cliëntendossier

Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier staan alle gegevens  die nodig zijn voor een goede begeleiding. Te weten: het zorg-begeleidingsplan met evaluaties en bezoekverslagen, dit is nodig voor een zorgvuldige opvolging en eventuele overdracht. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en zullen nooit zonder uw (schriftelijke) toestemming informatie uitwisselen met derden.

Privacy-statement

Wij waarborgen uw privacy volgens de wet Avg.

Privacy statement

Financiering

Ambu SPV heeft contracten met de gemeentes: Apeldoorn, Arnhem,  Brummen, Doesburg, Duiven, Eerbeek,  Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Lingewaard, Olst, Overbetuwe, Rheden, Renkum, Voorst, Twello, Wageningen, Westervoort, Wijhe, Zevenaar en Zutphen en de Gemeentes in Twente die vallen onder Samen 14.

Dit betekent dat Ambu SPV: Zorg in Natura (ZIN) kan leveren  voor ambulante begeleiding vanuit WMO en Participatiewet. 

Een beschikking voor deze begeleiding kunt u aanvragen via uw sociaal wijkteam.

Financiering van begeleiding kan zowel via een onderaannemersconstructie tussen Ambu SPV en een andere zorgonderneming, als via een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht. Men kan zelf direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Ambu SPV heeft een vast vertrouwenspersoon.

Klachten

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Aanmelden:

Intake

Na de aanmelding volgt een intakegesprek, waarin we samen kijken welke hulpvragen er zijn, waarin wij u kunnen ondersteunen en wie de begeleiding het best kan bieden.

Begeleiding

Het team begeleiders van Ambu SPV is bijzonder divers, zowel qua specialisme, persoonlijkheid, als leeftijd.

Dit vergroot de kans dat we een passende match kunnen bieden.

Criteria

Ambu SPV biedt op dit moment ambulante begeleiding aan mensen met een psychiatrische achtergrond, psychosociale problematiek , verslavingsproblematiek, eventueel in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Wilt u meer weten over de exacte toelatingscriteria, of weten of u er bij zou passen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wachtlijst

Ambu SPV werk niet met wachtlijsten.

Over mij

Organisatie

Ambu SPV is opgericht in juli 2018 en vanaf 01-07-2021 heb ik, Jan Willem Addink Ambu SPV overgenomen.

Jan Willem Addink

Mijn naam is Jan Willem Addink, (1986)

Ik ben geboren en getogen in Zutphen,  ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker. Brede ervaring opgedaan in de jeugdzorg, sociaal maatschappelijk werk en daarnaast bekend met complexe thuissituaties. Kennis van ASS problematiek en een brede kennis van de sociale kaart, zorgen voor een allround hulpverlener. Ik ben een gedreven maatschappelijk werker met een zorghart die uitgaat van de kracht van het individu en het belang ziet van zijn of haar sociale netwerk. De centrale vraag; “Wie uit jouw netwerk vinden het belangrijk dat het goed met je gaat?”  maakt onderdeel uit van het proces op weg naar een verhoogde staat van kwaliteit van leven.

Ik werk in het gehele gebied van Ambu SPV.

Medewerkers

Naast onderstaande medewerkers, zijn tevens werkzaam bij Ambu SPV :

Visie & missie

Visie & missie Ambu SPV wil mensen met een psychiatrische achtergrond, verslavingsproblematiek en/of psychosociale problematiek ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven en als volwaardige burgers te participeren in de maatschappij. We ondersteunen ook mensen waarbij opname dreigt, om de opname te voorkomen.

De visie van Ambu SPV berust op 4 pijlers:

1

Positieve Gezondheid

We onderschrijven de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber (2012): ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Positieve gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De zes dimensies komen terug in het begeleidingsplan, de evaluatie en de gespreksvoering.

2

Dynamische balans

Ons uitgangspunt is dat ieder mens een zeker evenwicht wil ervaren. Dit evenwicht is niet statisch, maar dynamisch.

Dit betekent dat we soms wat ontregeld raken door factoren die we soms meer, soms minder in de hand hebben.

Een verstoord evenwicht biedt ook de kans om tot een nieuw en soms beter of aangenamer evenwicht te komen.

Onze begeleiding is er op gericht om mensen te helpen die keuzes te maken en die stappen te zetten die leiden tot een nieuw en beter evenwicht.

3

Transparantie

Wij staan voor transparantie: Wij willen op  heldere, open en eerlijke wijze omgaan met elkaar; dit betekent onder andere dat wij staan op een respectvolle bejegening van elkaar, dat we helder zijn naar elkaar, wat we van elkaar verwachten, dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

4

Gericht op verbinding

Wij richten ons op verbinding van het individu met het grotere geheel. We ondersteunen het herstellen, onderhouden en uitbreiden van netwerken, zowel in de relationele sfeer als in de meer maatschappelijke sfeer.

We streven naar goede contacten met families, buurten, verenigingen, werkgevers, (sociaal-culturele) organisaties en gemeenten.

Vacatures:

Wij zoeken collega’s

Wij zoeken collega’s die de uitdaging aan gaan om cliënten te motiveren en bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie. Een actieve houding is hierbij vanzelfsprekend. Je vindt het niet erg dat er soms niet direct oplossingen of antwoorden voor problemen zijn. Je hebt uithoudingsvermogen, je durft boven jezelf uit te stijgen en kan anderen hier ook toe motiveren. Je vindt het vanzelfsprekend dat je jezelf blijft ontwikkelen. Je bent kritisch naar jezelf en naar anderen. Je weet zelfstandig de weg te vinden in het zorglandschap en kan waar nodig verbinden. Je hebt een zorg gerelateerd HBO opleiding, aangevuld met een Post-HBO opleiding als bijvoorbeeld: SPV, PIT, IAG, IPT.

Werk van betekenis

Ambu SPV is een eigenwijze, jonge, groeiende, en vooral transparante zorgorganisatie. Wij vragen van onze medewerkers een actieve houding in het continue vormgeven en ontwikkelen van de organisatie vanuit hun vakmanschap.

Bij Ambu SPV creëren we een werkomgeving die inspireert en uitdaagt tot ontwikkelen bij medewerkers en cliënten. Uitgangspunten hierbij zijn: vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid en talent, en door verbinden eigen kracht hervinden.


Ambulant Begeleider regio Apeldoorn, Arnhem en Zutphen.

Ambu SPV werkt vanuit de gedachte dat ieder mens zo zelfstandig mogelijk wil leven en verbonden is met verschillende netwerken in verschillende contexten. Soms spelen er in een huishouden verschillende problemen naast en door elkaar. Zo kan er sprake zijn van financiële problemen, opvoedkundige problemen, relatie- en/of familieproblemen, gezondheids- en/of psychische problemen en bijvoorbeeld problemen met verschillende instanties. Er is dan hulp nodig op meerdere levensgebieden. Ambu SPV biedt ambulante begeleiding aan mensen die hierbij begeleiding nodig hebben, om het later weer (grotendeels) zelf te kunnen. De doelgroep bestaat uit mensen die door psychiatrische , psychosociale of verslavingsproblematiek een steuntje kunnen gebruiken om zich zo goed mogelijk te kunnen redden in onze samenleving.Reageren

Ben je ZZP-er, of wil je als ZZP-er aan het werk, ben je nieuwsgierig en geïnteresseerd? Laat ons weten op welke wijze jij Ambu SPV kan versterken en waarom jij bij Ambu SPV  past. Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@ambuspv.nl

Professionals

Verwijzer aan het woord

Binnenkort vertelt hier een verwijzer over zijn/haar ervaringen met Ambu SPV.

Begeleider

Hier volgt binnenkort een introductie door een begeleider.

Psychiater

Hier volgt binnenkort een introductie door een psychiater.